El projecte BOND, finançat per la Comissió Europea en el marc de l’Horitzó 2020, ha aglutinat a 17 entitats sòcies de 14 països europeus, amb la finalitat d’identificar les barreres que es presenten en el context europeu per a promoure processos d’acció col·lectiva en el sector agroalimentari.

En un procés que ha involucrat a més de 320 agricultors i agricultores de tota Europa, el projecte ha desenvolupat activitats que han generat reflexió i debat entre les persones participants, així com eines orientades a resoldre les barreres identificades.

En un primer moment, 60 agricultors i agricultores (anomenats representants) de tota Europa van ser seleccionades per a participar en sengles viatges de camp organitzats en 6 països. L’objectiu era visitar experiències d’èxit per la seua capacitat de generar processos col·lectius en diferents contextos i amb diferents inquietuds. En l’Estat espanyol, CCPV- COAG va organitzar la primera de totes durant el mes de febrer de 2018. Durant una setmana, visitem experiències com: la Tira de Comptar en Mercavalencia, grups de consum, mercats llauradors, Menjadors escolars, restaurants de proximitat; iniciatives de Bancs de Terres, vam donar a conéixer la Plataforma per la Sobirania Alimentària; l’SPG Ecollaures; les iniciatives de regulació pública per a fer costat a les transformacions alimentàries camperoles i artesanes, a través de l’aplicació de la flexibilitat de les normatives higiènic sanitàries, contemplada en els reglaments europeus.

Les representants de l’Estat espanyol en aquests viatges d’estudi van ser Dora Cabaleiro del Sindicat Labrego Galego (SLG) i Mireia Vidal de CCPV-COAG, que van assistir al que va organitzar l’organització camperola sòcia del projecte, Land Workers Alliance a Regne Unit.

Amb la idea de posar en comú els aprenentatges d’aquests viatges de camp, i també amb la finalitat d’avançar en la identificació de les dificultats i els principals àmbits de treball per als processos col·lectius en el sector agroalimentari europeu, la Universitat de Còrdova (UCO) sòcia de BOND, a través de l’Institut Sociològic d’Estudis Camperols (ISEC) va organitzar el Fòrum de Còrdova, en el qual les 60 representants, juntament amb les 17 entitats sòcies, un equip d’interpretació simultània i un grup de voluntàries de l’entorn de l’ISEC, es van donar cita a la fi de setembre de 2018, durant dos dies.

Després del Fòrum de Còrdova, l’ISEC va desenvolupar una metodologia participativa per a generar o reforçar, segons el cas, processos d’organització col·lectiva en els diferents contextos del projecte. Els tallers que es van desenvolupar en el context de la metodologia participativa van servir de base per a iniciar el disseny del que serien els tallers nacionals, que van ser coordinats en 10 països diferents per CCPV-COAG. El que va organitzar l’entitat sòcia SLG, a Santiago de Compostel·la durant dos dies, va abordar diverses qüestions relacionades amb la no aplicació de la flexibilitat contemplada en les regulacions europea higiènic sanitàries. 58 persones de diferents organitzacions i sectors, i de tot l’Estat, ens vam donar cita per a identificar les barreres i analitzar el potencial de l’acció col·lectiva per a generar incidència política a nivell estatal i autonòmic. Arran d’aquest taller CCPV-COAG, juntament amb SLG, l‘ISEC (UCO) i l’AISEC signem un Memorandum of understanding (acord marc) per a impulsar el desenvolupament d’un procés col·lectiu d’incidència en les normatives estatals relacionades amb el paquet higiènic sanitari i l’aplicació de la flexibilitat contemplada en ell, que al nostre país a penes s’ha desenvolupat. Per a aprofundir en les activitats i processos que estem promovent en aquest marc, punxa ací.

Hem volgut sistematitzar tot el nostre aprenentatge per a poder compartir-lo després amb totes aquelles persones, organitzacions i xarxes que senten, com nosaltres, la necessitat d’actuar col·lectivament per a continuar construint un model alimentari ambientalment sostenible, econòmicament just, i social i culturalment adequat. El resultat de tot aquest treball pot trobar-se en la web de BOND.

Per a qualsevol aclariment, pots contactar amb la persona coordinadora del projecte en CCPV-COAG, Juan Clemente Abad (juan@ccpvcoag.org).

El projecte BOND

El proyecto BOND, financiado por la Comisión Europea en el marco del Horizonte 2020, ha aglutinado a 17 entidades socias de 14 países europeos, con el fin de identificar las barreras que se presentan en el contexto europeo para promover procesos de acción colectiva en el sector agroalimentario.

En un proceso que ha involucrado a más de 320 agricultores y agricultoras de toda Europa, el proyecto ha desarrollado actividades que han generado reflexión y debate entre las personas participantes, así como herramientas orientadas a resolver las barreras identificadas.

En un primer momento, 60 agricultores y agricultoras (llamados representantes) de toda Europa fueron seleccionadas para participar en sendos viajes de campo organizados en 6 países. El objetivo era visitar experiencias exitosas por su capacidad de generar procesos colectivos en diferentes contextos y con diferentes inquietudes. En el Estado español, CCPV- COAG organizó la primera de todas durante en el mes de febrero de 2018. Durante una semana, visitamos experiencias como: la Tira de Comptar en Mercavalencia, grupos de consumo, mercados campesinos, Comedores escolares, restaurantes de proximidad; iniciativas de Bancos de Tierras, dimos a conocer la Plataforma per la Sobirania Alimentària; el SPG Ecollaures; las iniciativas de regulación pública para apoyar a las transformaciones alimentarias campesinas y artesanas, a través de la aplicación de la flexibilidad de las normativas higiénico sanitarias, contemplada en los reglamentos europeos.

Las representantes del Estado español en estos viajes de estudio fueron Dora Cabaleiro del Sindicato Labrego Galego (SLG) y Mireia Vidal de CCPV-COAG, que asistieron al que organizó la organización campesina socia del proyecto, Land Workers Alliance en Reino Unido.

Con la idea de poner en común los aprendizajes de estos viajes de campo, y también con el fin de avanzar en la identificación de las dificultades y los principales ámbitos de trabajo para los procesos colectivos en el sector agroalimentario europeo, la Universidad de Córdoba (UCO) socia de BOND, a través del Instituto Sociológico de Estudios Campesinos (ISEC) organizó el Foro de Córdoba, en el que las 60 representantes, junto con las 17 entidades socias, un equipo de interpretación simultánea y un grupo de voluntarias del entorno del ISEC, se dieron cita a finales de septiembre de 2018, durante dos días.

Después del Foro de Córdoba, el ISEC (UCO) desarrolló una metodología participativa para generar o reforzar, según el caso, procesos de organización colectiva en los diferentes contextos del proyecto. Los talleres que se desarrollaron en el contexto de la metodología participativa sirvieron de base para iniciar el diseño de lo que serían los talleres nacionales, que fueron coordinados en 10 países diferentes por CCPV-COAG. El que organizó la entidad socia SLG, en Santiago de Compostela durante dos días, abordó diversas cuestiones relacionadas con la no aplicación de la flexibilidad contemplada en las regulaciones europea higiénico sanitarias. 58 personas de diferentes organizaciones y sectores, y de todo el Estado, nos dimos cita para identificar las barreras y analizar el potencial de la acción colectiva para generar incidencia política a nivel estatal y autonómico. A raíz de este taller CCPV-COAG, junto con SLG, el ISEC (UCO) y la AISEC firmamos un Memorandum of Understanding (acuerdo marco) para impulsar el desarrollo de un proceso colectivo de incidencia en las normativas estatales relacionadas con el paquete higiénico sanitario y la aplicación de la flexibilidad contemplada en él, que en nuestro país apenas se ha desarrollado. Para profundizar en las actividades y procesos que estamos promoviendo en este marco, pincha aquí.

Hemos querido sistematizar todo nuestro aprendizaje para poder compartirlo después con todas aquellas personas, organizaciones y redes que sientan, como nosotras, la necesidad de actuar colectivamente para seguir construyendo un modelo alimentario ambientalmente sostenible, económicamente justo, y social y culturalmente adecuado. El resultado de todo este trabajo puede encontrarse en la web de BOND

Para cualquier aclaración, puedes contactar con la persona coordinadora del proyecto en CCPV-COAG, Juan Clemente Abad (juan@ccpvcoag.org).

El proyecto BOND