LA CAIGUDA DEL SECTOR APÍCOLA PROFESSIONAL A LA COMUNITAT VALENCIANA, UN FET CONSUMAT

Els apicultors professionals a la Comunitat Valenciana travessen una profunda crisi que està provocant l’abandó de l’activitat. Se senten desbordats pels problemes sanitaris; se senten defraudats per l’administració valenciana, que ha escatimat les ajudes agroambientals a l’apicultura i els expulsa des de fa 30 anys de la zona citrícola mitjançant l’aplicació d’una normativa injusta; se senten impotents davant els desastres climàtics que tant estan afectant aquest sector. Davant aquesta perspectiva, la renovació generacional és quasi nul·la i no són pocs els joves apicultors que traslladaran la seua explotació a Castella-la Manxa, on si que hi ha un decidit suport institucional a l’apicultura.

En els últims 15 anys, el cens de ruscos de la Comunitat Valenciana ha caigut més d’un 20%, com pot observar-se en la següent gràfica:

er contra, en altres CCAA amb un cens comparable, la tendència ha sigut contrària, amb un augment considerable en el cas d’Andalusia i Extremadura. Una diferència molt significativa és que la Comunitat Valenciana és l’única que no ha inclòs a l’apicultura en les ajudes agroambientals dels Plans de Desenvolupament rural (PDR) fins a 2023. Durant més de 10 anys, els apicultors de la resta de CCAA han percebut aquestes ajudes anualment, que en el cas d’una explotació de 500 ruscos pot oscil·lar entre 8000-11000 €. En el PDR publicat en 2023, la Conselleria d’Agricultura preveu una ajuda molt inferior, 3000 € per a la mateixa explotació. Aquesta llarga discriminació del sector apícola valencianono ha encoratjat la incorporació de joves apicultors ni l’ampliació del cens dels veterans, com ha ocorregut en altres CCAA, i està darrere d’aquesta caiguda del cens.

Podem comprovar el que ha ocorregut amb el sector professional valencià. En la Gràfica 2 s’ha representat el número de explotacionesconun cens igual o superiora 400 ruscos, així com el percentatge d’apicultors pertanyents a la ADS apiADS amb un cens igual o superior a 400 ruscos respecte del total. La nostra agrupació apiADS té un cens d’uns 69000 ruscos i 540 socis, per la qual cosa pot ser considerada com una estimació fiable del total de la Comunitat Valenciana. Les explotacions apícoles amb el cens esmentat poden considerar-se com veritablement professionals i és el cens mínim per a sol·licitar les ajudes d’incorporació de joves a l’apicultura.

Queda patent la dràstica disminució d’apicultors professionals entre 2007 i 2023, que han passat de 151 a 60. Quant a l’evolució del percentatge d’explotacions amb més de 400 ruscos, també hi ha una caiguda significativa, passa de representar quasi un 40% en 2007 a un valor de l’11% en 2023. Aquest descens d’apicultors professionals és el responsable principal de la caiguda del cens apícola que s’observa en la GRAFICA 1.

A més, la disminució del percentatge d’apicultors professionals també està influïda per un altre factor recent, l’augment dels apicultors aficionats, que podem definir com aquells amb menys de 100 ruscos. En la Gràfica 3 podem comprovar com entre 2007 i 2022 hi ha un augment rotund del nombre d’apicultors amb menys de 100 ruscos, sobretot hi ha una pujada molt marcada en el cas d’apicultors amb menys de 50 ruscos. L’altre interval que crida l’atenció és el d’explotacions apícoles amb 500-550, que pateix una disminució molt significativa, passant de 79 explotacions en 2007 a tan sols 14 en 2022.

Però no sols la falta de suport institucional està incidint negativament sobre l’apicultura valenciana. Hi ha factors afegits que dificulten l’exercici de l’activitat, sobretot a nivell professional, com són els sanitaris, els baixos preus de venda de la mel a granel i, sobretot, l’impacte cada vegada més palés del canvi climàtic.

Entre els factors que tenen a veure amb la sanitat dels ruscos podem destacar els efectes persistents de la Varroosis, que després de quasi 40 anys continua afectant greument els ruscos. L’apicultor ha de realitzar tractaments periòdics per a controlar la població de l’àcar varroa causant d’aquesta patologia. Al seu torn, els tractaments acaricides de síntesis deixen residus en el rusc que també té un efecte tòxic. Se sumen a més els contaminants que arriben al rusc de l’exterior, en particular els plaguicides d’ús agrari, que condemnen a les abelles a viure en contacte amb un còctel de contaminants que incideixen negativament en la seua salut.

La venda de mel a granel ha sigut tradicionalment la font principal d’ingressos dels apicultors professionals valencians, principalment la de flor del taronger i romer. En els últims anys, els preus de la mel a granel s’han situat per davall del cost de producció, sobretot amb l’augment que han experimentat els inputs apícoles durant 2022-23. Per això, els apicultors professionals, que bàsicament depenen de la venda de mel a granel, han perdut poder adquisitiu durant les últimes campanyes i la situació actual és insostenible. A això se suma la dràstica disminució de la producció i l’elevada mortalitat de ruscos a causa dels efectes climàtics, que en 2023 pot arribar a nivells catastròfics. El resultat inevitable és el progressiu abandó de l’activitat professional apícola.

L’apicultura valenciana ha patit els recents efectes dels extrems climàtics. Des de 2020, hem tingut primaveres extraordinàriament plujoses que han reduït la producció de mel de romer i flor del taronger, a més de dificultar la reposició de les baixes anuals mitjançant la enjambrazón artificial. En 2023, hem patit l’efecte contrari, una sequera intensa que abasta una gran part del territori peninsular, que ha tornat a minvar la collita de primavera i redueix dràsticament les expectatives de collites en els assentaments on els apicultors trashuman a l’estiu.

Si aquesta situació no canvia, a més de la pèrdua directa de productes tan emblemàtics de la Comunitat Valenciana com la mel de flor del taronger i romer, l’efecte més perniciós pot derivar en un dèficit de pol·linització que incidisca negativament tant en la producció agrària, sobretot d’una gran part de cultius fruiters i hortícoles, com en la flora natural on tradicionalment han assentat els seus ruscos els apicultors valencians.

caiguda sector apícola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.