El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha obert la convocatòria per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida, una línia que té una partida d' 1.795.000 euros.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació anuncia la convocatòria per a la concessió directa de subvencions destinades a les explotacions agràries de titularitat compartida per a l’exercici 2024, d’acord amb el que s’estableix en BOE de 29 d’abril de 2024.

Aquesta convocatòria té com a objectiu principal contribuir al pagament de les quotes corresponents de la Seguretat Social que han d’abonar els titulars de les explotacions agràries compartides.

A continuació es detallen els aspectes més rellevants de la convocatòria:

Persones beneficiàries: Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions les explotacions agràries de titularitat compartida que estiguen degudament inscrites i en situació d’alta en el Registre d’Explotacions Agràries de Titularitat Compartida del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb un mes d’antelació a la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Finalitat: La convocatòria té com a finalitat la concessió de subvencions en règim de concessió directa per a l’exercici 2024, en termes establits en el Reial decret esmentat, per a fer costat financerament a les explotacions agràries de titularitat compartida.

Bases Reguladores: Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben establides en el Reial decret 819/2021, de 28 de setembre.

Termini de Presentació: Les entitats interessades hauran de presentar la documentació requerida en el Reial decret 819/2021, de 28 de setembre, o la renúncia a la subvenció, en un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del BOE, és a dir el 2 de maig de 2024.

Per a més informació i detalls sobre la convocatòria, es convida a consultar el text complet en la Base de dades Nacional de Subvencions: Enllaç a la convocatòria 

Convocades ajudes per 1,7 mill € per a les explotacions agràries de titularitat compartida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.