El funcionament de CCPV-COAG es fonamenta els principis d’independència de qualsevol partit polític, organització empresarial o sindical; democràcia tant en la seua estructura com en la presa de decisions, que són adoptades per la voluntat de les majories amb respecte a les minories; d’unitat i pluralitat, on càpien tots l@s professionals de l’agro que realitzen directament o indirectament una activitat agrària, amb independència de la seua ideologia política, religió, procedència; i de professionalitat.

Els òrgans de govern són de naturalesa Col·legial i Personal:

– Col·legiats:

– El Congrés: és l’Òrgan sobirà de CCPV-COAG i els seus acords adoptats conformement als Estatuts són obligatoris. Estarà integrat per un màxim de 250 membres. La composició és la següent:

– Els membres del Consell sindical.

– Un nombre de representants per província de la Comunitat Valenciana proporcional al nombre d’afiliats d’aquestes. La proporcionalitat serà fixada pel Consell Sindical i la seua representació serà paritària.

– El Consell Sindical: és l’òrgan permanent, de govern i d’assessorament de la CCPV – COAG en el període entre congressos. Està compost pels membres de la Comissió Executiva, els/les responsables sectorials i les/els Secretaris Generals provincials i comarcals.

– La Comissió Executiva: és l’òrgan permanent de gestió i administració de la CCPV – COAG. Els membres de l’Executiva s’elegiran en el Congrés mitjançant vot lliure i secret. L’elecció es realitzarà mitjançant llistes paritàries, obertes o tancades segons es determine per l’assemblea.

– Personals

– Secretària General: Mireia Vidal González. Productora agroecològica de fruits rojos, raïm per a vi, ametler, olivera i hortalissa i elaboradora de conserves artesanals i ecològiques. Responsable de les Àrees de Projectes i Agroecologia.

– Secretari d’Organització: Pablo Sáez García. Apicultor, viticultor ecològic i productor d’ametla i olivera també ecològics. Responsable de les Àrees de Fruita seca i Apicultura.

– Tresorer: Jorge Juan Mascaró Xaló. Viticultor ecològic de raïm per a vi i cava a Venta del Moro i Requena, amb experiència en el sector del bestiar porcí. Responsable de l’Àrea d’Assegurances Agràries.

– Vocals: Javi García Hernández, viticultor ecològic de raïm per a vi i cava en Camp Arcís, responsable de les Àrees d’Aigua i regadiu i sector Vitivinícola; María Viana Miedes horticultora ecològica, responsable de l’Àrea d’Horta; Enric Meseguer Cervera, agricultor ecològic i formador, responsable de l’Àrea de Joves.