CCPV-COAG és una organització agrària l’àmbit de la qual abasta l’activitat que es desenvolupa dins del marc agrari i rural amb especial interés en la xicoteta explotació familiar agrària, ramadera i silvícola, i de tots aquell@s que treballen en les seues explotacions de manera directa ja siga com prorietari@s, arrendatari@s, aparcer@s o sota qualsevol altre títol jurídic legítim i col·lectius amb personalitat jurídica dedicats a l’agricultura, ramaderia, així com el dels familiars d’aquests que col·laboren directament en l’explotació.

L’Organització es fonamenta en els següents principis:

– Independència: de qualsevol partit polític, organització empresarial o sindical.

– Democràcia: tant en la seua estructura com en la presa de decisions la CCPV – COAG s’ajusta a principis estrictament democràtics. Les decisions són adoptades per la voluntat de les majories amb respecte a les minories.

– Unitària i plural: on càpien tots l@s professionals de l’agro que realitzen directament o indirectament una activitat agrària, amb independència de la seua ideologia política, religió, procedència.

– Professionalitat: per les seues propostes i afiliació.

D’altra banda, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’objectiu del qual és ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquesta activitat, exigeix a les Organitzacions Professionals Agràries el compliment de l’obligació de publicitat activa.

De manera coherent amb els nostres principis, atés el compliment de la normativa vigent, i en nom de la major transparència, ací trobaràs la informació sobre l’Organització.

  • Estatuts

Ací pots consultar els Estatuts en vigor de CCPV-COAG, modificats a l’abril de 2019.

 

  • Estructura

Ací pots consultar l’estructura de CCPV-COAG.

  • Fins i activitats de CCPV-COAG

La CCPV – COAG es proposa els següents fins:

1) Representar, gestionar i defensar els interessos professionals dels seus afiliats davant tota classe de persones i entitats públiques i privades.

2) Contribuir a la formació professional, tècnica, social i cultural dels seus afiliats.

3) Defensar la independència econòmica, de gestió i de mitjans de producció dels agricultors, ramaders i silvicultors afiliats.

4) Representar a tots els seus afiliats davant les diverses administracions, tant en l’àmbit nacional com internacional.

5) Fomentar la participació dels joves en l’associacionisme professional i cooperatiu.

6) Contribuir a la igualtat dels homes i dones del camp valencià, amb absoluta independència de les seues opinions polítiques o creences religioses.

7) Prestar assessorament als seus afiliats en totes aquelles matèries d’interés.

8) Promoure directament o a través dels seus afiliats, institucions capaces d’organitzar els mitjans de producció, transformació i comercialització dels productes agraris.

9) Reivindicar per al sector agrícola, ramader i forestal una política de protecció social equiparable a la dels sectors més avançats.

10) Fomentar l’accés dels joves i dones a la titularitat de les explotacions.

11) Exigir la participació dels professionals agraris en l’elaboració, gestió i execució de la política agrària.

12) Vetlar pel respecte, conservació i aprofitament racional dels recursos naturals i medi ambient.

13) Contribuir a una completa dignificació de l’activitat agrària sobre la base d’un treball responsable al servei de la societat.

14) La defensa i promoció de la dona agricultora o ramadera fomentant la igualtat d’oportunitats.

15) Defensar i desenvolupar el medi rural com a marc en el qual es desenvolupa l’activitat agrària.

16) Contribuir a la millora de la qualitat de vida i de treball juntament amb el respecte i potenciació dels valors del medi rural.

17) Participar en les relacions laborals del sector mitjançant convenis, acords i conflictes del sector.

18) Treballar per a la visualització i igualtat afectiu-sexual en el medi rural.

19) Coordinar i participar en projectes per a la inclusió social d’habitants del món rural que patisquen especialment desigualtats i diversitat funcional.

Per a la consecució d’aquests fins la CCPV – COAG desenvoluparà les següents activitats:

1) Col·laborar amb les administracions públiques i organitzacions representatives, tant regionals, com estatals o internacionals, en la forma que es considere necessària per al compliment dels nostres fins.

2) Adherir-se o federar-se amb altres Organitzacions amb finalitats similars.

3) Estructurar-se en consells provincials, comarcals i locals.

4) Col·laborar amb entitats creditícies i financeres, tant públiques com privades, per a aconseguir noves i àgils fórmules per al crèdit agrari.

5) Establir i mantindre serveis tècnics propis que permeten prestar assessorament tècnic, informació o serveis als afiliats.

6) Sol·licitar obtindre i administrar tota classe de subvencions destinades al compliment dels fins de CCPV – COAG

7) Actuar com a prenedor d’assegurances i pòlisses col·lectives tant d’assegurances agràries com de qualsevol altre tipus.

8) Crear serveis de gestió d’explotacions agràries i serveis de substitució, assessorament, comptabilitat, agrupacions de defensa sanitària, vegetal, atrías, cooperatives i fundacions, així com qualsevol altra funció, que li fora encomanada pels seus afiliats en defensa dels seus interessos, ja siga jurídica, administrativa o de qualsevol altra naturalesa.

9) Constituir dins de l’estructura de CCPV – COAG les àrees de joventuts agràries de CCPV – COAG i la de dones del medi rural de CCPV – COAG, així com tantes quantes sectorials d’agricultura o ramaderia es consideren en el seu moment.

10) L’anàlisi de la situació econòmica, professional i social dels professionals agraris a través d’estudis, projectes, enquestes, etc.

11) Organitzar cursos, seminaris, jornades, que busquen el desenvolupament professional, econòmic o social dels afiliats.

12) Qualsevol altra acció o activitat que es considere necessària o convenient per a la consecució dels fins de la CCPV – COAG

  • Normativa.

Les activitats que desenvolupa CCPV-COAG es troben subjectes a la següent normativa:

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  • Contractes amb les Administracions Públiques

CCPV-COAG no té subscrit cap contracte amb cap Administració Pública.
  • Convenis subscrits amb Administracions Públiques, per any d’execució

2021

Projecte “Collites Futures”

  • Informació econòmica i financera

Balanç 2019 i 2020