Ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024

Foto: Ganaderas en Red

La Conselleria de Justícia i Interior ha convocat ajudes, per un import de 300.000 euros, destinades al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en la Comunitat Valenciana, segons publica hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).La finalitat d’aquestes ajudes és aconseguir un control adequat de la vegetació en la superfície objecte de subvenció mitjançant la reducció i el consum de la biomassa combustible per part del bestiar i mantindre aquestes zones operatives per a impedir la continuïtat d’un incendi forestal.

Aquestes ajudes van destinades als titulars d’explotacions ramaderes d’oví, caprí, equí i boví, mitjançant un pagament per superfície que dependrà del grau de compliment de l’objectiu, i que serà de fins a 120 euros per hectàrea, amb un import màxim anual per beneficiari de fins a 8.000 euros.

El pasturatge ordenat per al control de vegetació natural en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis (àrees tallafocs, pistes, etcètera) constitueix una pràctica agroforestal sostenible, en la qual el bestiar col·labora reduint els riscos d’incendi mitjançant el control del desenvolupament de la vegetació, a més de complir una funció ecològica. Els animals s’alimenten de manera selectiva, consumint herbes i males herbes que podrien actuar com a combustible per a un incendi. En mantindre un equilibri en la vegetació, la ramaderia extensiva redueix la càrrega de combustible, disminuint així la probabilitat de propagació d’incendis. D’altra banda, l’aprofitament ramader constitueix un element clau en la revaloració i gestió multifuncional de les muntanyes amb molt poc aprofitament fuster. En aquest sentit, també contribueix al reconeixement de la labor del pastor i al desenvolupament rural sostenible en fixar població i generar rendes.

El termini de presentació de les sol·licituds per a l’exercici 2024 és de 20 dies naturals a comptar a partir de demà 9 d’abril, és a dir, l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els requisits que han de complir les persones beneficiàries són:

 • Hauran de disposar d’inscripció en vigor en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA) per a exercir l’activitat ramadera en explotacions d’oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Disposar de l’autorització d’aprofitament forestal de pastures, d’acord amb els següents punts:
  • En les muntanyes gestionades per la Generalitat Valenciana es disposarà de l’autorització o adjudicació en vigor de l’aprofitament de pastures durant el període de pasturatge.
  • En la resta de terrenys forestals són necessàries:
   • Aprofitament forestal de pastures mitjançant: l’autorització d’aprofitament forestal de pastures concedida i en vigor o bé realitzar la sol·licitud d’aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció.
   • Dret d’ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l’ajuda i durant el període per al qual se sol·licita. – Haurà de tindre un mínim de bestiar segons les càrregues ramaderes recollides en la base quarta de l’annex de l’ordre de bases i tindre registrada l’explotació ramadera en el REGA amb el cens actualitzat a data de la sol·licitud d’ajuda amb la finalitat de garantir que es pot aconseguir la finalitat de l’ajuda.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, incloses les de la Hisenda de la Comunitat Valenciana, i enfront de la Seguretat Social.
 • Els ramaders hauran de disposar del DNI Certificat Digital.

Podran ser beneficiaris les persones titulars d’explotacions ramaderes d’oví, caprí, equí i/o boví que controlen la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals. Podran ser persones físiques o jurídiques, així com comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puga dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es trobe en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Ajudes al pasturatge per a previndre incendis forestals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.