Davant els dubtes sorgits després de la publicació de la Resolució de la Conselleria d’Agricultura, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu, des de CCPV-COAG, i després de posar-nos en contacte amb Conselleria per a sol·licitar aclariments sobre aquest tema, volem transmetre els següents aclariments:

      >L’esmentada resolució només afecta a parcel·les situades en Zones d’Influència Forestal,          que són les situades a menys de 500 m de terrenys forestals, és a dir, que en les parcel·les situades a més de 500 metres de distància de terrenys forestals, podrà continuar-se amb l’activitat de crema en les mateixes condicions que existien prèviament a la publicació de la resolució.

     >Aquesta resolució té caràcter provisional, i podria modificar-se si la condicions     meteorològiques així ho permeteren.

A més, s’estableixen les següents excepcions:

  • Parcel·les en les quals es troben residus agrícoles que hagen de ser eliminats per raons fitosanitàries mitjançant l’ús de foc
  • Parcel·les en les quals s’hagen arrancat cultius llenyosos prèviament a la publicació de la resolució i estiguen pendent de crema per a la replantació o transformació

En tots dos casos, els titulars han de dirigir una sol·licitud al Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, bé de manera telemàtica o bé presentant sol·licitud en la OCAPA corresponent, a través del següent procediment (tramite Z): https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g18490

Per a poder conéixer si una parcel·la està situada en Zona d’Influència Forestal, es pot consultar en el Visor cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià es disposa de la capa “Zona d’Influència Forestal (ZIF) 500 m”, en el següent enllaç:  https://visor.gva.es/visor/?idioma=es, seguint les instruccions de la nota que adjuntem emesa per la Conselleria d’Agricultura.

MODIFICACIÓ DEL PERÍODE DE CREMA DE MARGES DE CULTIU – ELIMINACIÓ DE RESIDUS AGRÍCOLES O FORESTALS MITJANÇANT L’ÚS DEL FOC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.